Ինչու՞ ընտրել Proinfo.am կայքը

  • Կայքում գրանցված են և իրենց ծառայություններն են մատուցում ՀՀ նաշարժ գույքի ոլորտի առաջատար մասնագետները և կազմակերպությունները, որոնք մատուցում են բարձր որակի մասնագիտական ծառայություններ: Դուք այստեղ կարող է գտնել լուծումներ անշարժ գույքի ոլորտին վերաբերող Ձեր բոլոր խնդիրների համար:
  • Proinfo.am-ը նախատեսված է և արդյունավետ է օգտագործման համար բոլորի ՝անշարժ գույքի շուկայի մասնագետների ՝ և վերջիններիս ծառայություններից օգտվողների համար:
    • Հաճախորդը, տեսնելով բազմաթիվ մասնագետների առաջարկած ծառայությունները, կարող է համեմատության մեջ տեսնել և ինքնուրույն ընտրել իր խնդրով զբաղվեղ մասնագետին/մասնագետներին՝ ելնելով վերջինիս վարկանիշից, որը ձևավորվում է մասնագետների ծառայություններից արդեն օգտված հաճախորդների թողած մեկնաբանություններից և գնահատականներից: